Wykorzystanie narzędzia Extended DISC w coachingu zespołowym.

Z wykorzystaniem modelu Extended DISC (ED), można pracować zarówno w coachingu indywidualnym, grupowym jak i zespołowym. Narzędzie to jest doskonałym punktem wyjścia zarówno do pracy nad poprawą działań indywidualnych osób jak i zespołów. Jak wiadomo zespół składa się z wielu indywidualności, które cechują różne osobowości, temperamenty, sposób komunikowania się i działania. Wzajemne zrozumienie sposobu reakcji na bodźce otoczenia u poszczególnych członków zespołu może usprawnić proces budowania zespołu, podnieść efektywność pracy zespołowej oraz pomóc osiągać cele biznesowe.

Informacje z raportu ED mogą posłużyć w coachingu zespołowym do pracy np. z modelem GROW. Na etapie analizy Rzeczywistości (R-reality) zespół może przyjrzeć się profilom poszczególnych członków lub kombinacji wyników analiz indywidualnych pod kątem m.in. stylu zachowań i komunikacji, mocnych stron zespołu ale i wnoszonych przez każdego z członków. Odpowiedzieć sobie na pytanie jak poszczególne osoby w zespole mogą pomóc osiągnąć cel nałożony na ten zespół, biorąc pod uwagę naturalne predyspozycje, dopasowanie do zadań, wzajemne uzupełnianie się.

W kolejnym etapie GROW: Opcje (O-options) zespół wspólnie może poszukać rozwiązań zapobiegających skutkom potencjalnych pułapek dla zespołu. Może opracować różne sposoby współpracy, porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów w zespole.

Częstym celem pracy w coachingu zespołowym jest doskonalenie komunikacji wewnątrz zespołu. Szczególnie, jeśli dochodzi do konfliktów na tym polu. Wykorzystując ED zespół odkrywa różnice w sposobie nadawania i odbioru komunikatów miedzy sobą. Podczas sesji można zapytać członków jakie odczucia, emocje pojawiają się w relacjach z osobami o odmiennym od nich stylu zachowań / komunikacji. Szczególnie w przypadku stylów przeciwstawnych.

Wyzwaniem może być wypracowanie sposobów jak zbudować relację z osobami o różnych temperamentach, po jakich zachowaniach rozpoznać styl komunikacji.  Jak przekonywać, jak mówić, żeby dotrzeć do słuchacza i być z uwagą wysłuchanym? Jak konstruktywnie dyskutować podczas spotkań zespołu? Efektem pracy podczas sesji mogą być wypracowane, obowiązujące wszystkich zasady dobrej komunikacji.

Wartością dodaną zastosowania ED (szczególnie gdy w zespole brakuje zaufania) jest szansa, że członkowie zespołu mogą czuć się bezpieczniej omawiając niedoskonały stan rzeczy, gdy będą rozmawiali używając zdefiniowanych przez to narzędzie słów, opisów, stwierdzeń. Ponadto, obiektywna diagnoza, pozostawi niewiele wątpliwości co do konieczności np. przeprojektowania zakresu zadań, zmiany modelu pracy, zamiany ról w zespole czy nawet zmiany składu zespołu.

Zazwyczaj równolegle z coachingiem zespołowym prowadzony jest coaching indywidualny z szefem zespołu. W tej formie pracy również bazą mogą być wyniki indywidualnego raportu ED dla roli lidera. Mogą one stanowić pomoc w określeniu konkretnych celów do realizacji, w drodze doskonalenia funkcji szefa, świadomie sterującego budową swego zespołu.

Wspólnym założeniem dla ED i w coachingu jest podejście, że nie ma ludzi lepszych bądź gorszych – są jedynie różni. Każdy z nas jest inny ale wszyscy jesteśmy OK. Świadomość i zrozumienie dla różnic oraz znajomość mocnych i słabych stron członków zespołu pozwala na optymalne wykorzystanie lub modyfikację zachowań aby efektywnie funkcjonować i współpracować w zespole.

Jeżeli szukasz sposobu na wzmocnienie mocnych stron zespołu, jak również odnalezienie innych obszarów do ulepszenia, zapraszamy do kontaktu z nami: www.tonyinspiracji.com

Izabela Roicka